VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

1. VYMEZENÍ POJMŮ

 

Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde použité následující význam:

REALITNÍ SLUŽBY

Realitními službami se rozumí zejména zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.

REALITNÍ KANCELÁŘ

Realitní kanceláří se rozumí společnosti Home Sweet Home real s.r.o., IČ 24141496, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Čs. Armády 345/6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182432 a flats.cz, s.r.o., IČO 27642810, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Čs. Armády 345/6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121025.

REALITNÍ MAKLÉŘ

Realitní makléř je fyzická osoba vyškolená realitní kanceláří, která podniká v oblasti obchodu s realitami jménem a na účet realitní kanceláře.

KLIENT

Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář poskytuje za odměnu realitní služby.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ REALITNÍCH SLUŽEB

 

Není-li dohodnuto jinak, realitní kancelář a makléři poskytují realitní služby na základě písemné smlouvy. Ve výjimečných případech může realitní kancelář zprostředkovávat prodej či pronájem nemovitosti na základě ústně uzavřené smlouvy o zprostředkování. Smlouva o zprostředkování je uzavřena v okamžiku, kdy jsou mezi realitní kanceláří a klientem sjednány podmínky prodeje /pronájmu nemovitosti/ družstevního podílu.

3. PROVIZE

 

Není-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak, za poskytování realitních služeb vždy náleží realitní kanceláři provize stanovená ve smlouvě. Nestanoví-li smlouva jinak, provize zahrnuje provizi za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah realitních služeb definovaný níže bez ohledu na to, do jaké míry byly klientem v konkrétním případě využity. V případě, že není dohodnuta výše provize, náleží realitní kanceláři provize ve výši obvyklé, tj. v případě prodeje nemovitosti ve výši 3 % (+ 21% DPH) z dosažené kupní ceny, minimálně ve výši 100.000,- Kč (+ 21% DPH) a v případě pronájmu nemovitosti ve výši jednoho měsíčního nájemného.

4. ÚSCHOVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je realitní kancelář oprávněna přijímat rezervační poplatek na svůj účet pouze do výše provize realitní kanceláře sjednané pro daný obchodní případ. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné notářem, bankou nebo spolupracující advokátní kanceláří, která se vůči realitní kanceláři zavázala dodržovat bezpečnostní podmínky úschovy peněžních prostředků. Úschova peněžních prostředků u jiných subjektů je nepřípustná, ledaže klient po předchozím poučení trvá na realizaci úschovy u jiného subjektu a výslovně potvrdí realitní kanceláři, že se rozhodl na svou odpovědnost nevyužít formu úschovy doporučenou realitní kanceláří.

5. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, poskytuje realitní kancelář klientovi následující služby:

prohlídku nemovitosti a doporučení obvyklé kupní ceny/výše nájemného, případně doporučení možných úprav nemovitosti pro účely jejího prodeje/ pronájmu;

inzerci na webu www.homesweethome.cz, www.sreality.cz a dalších realitních serverech;

v případě prodeje nemovitosti obstarání výpisu z katastru nemovitostí a v případě potřeby i kopie či originálu katastrální mapy a nabývacích listin;

jednání se zájemci, organizace a zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;

zpracování pořízených dat do nabídkového listu;

konzultace a doporučení ceny s přihlédnutím k přání klienta i možnostem trhu;

vypracování a uzavření rezervační smlouvy s kupujícím/nájemcem a převzetí rezervačního poplatku zpravidla do výše provize za zprostředkování;

v případě nájmu nemovitosti zajištění přípravy nájemní nebo podnájemní smlouvy;

spolupráce s bankami a dalšími finančními institucemi pro získání hypotéky;

v případě prodeje nemovitosti vedení jednání smluvních stran nezbytné k uzavření smlouvy o úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní a smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu;

v případě prodeje nemovitosti zajištění přípravy smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu (tedy smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu), včetně zajištění úschovy peněžních prostředků u spolupracující advokátní kanceláře;

vedení jednání za účelem uzavření smluvní dokumentace, včetně ověření podpisů v případě prodeje nemovitosti;

v případě prodeje nemovitosti zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku;

konzultace spolupracujícího advokáta k předloženým návrhům smluvní dokumentace;

účast realitního makléře při předání nemovitostí včetně vypracování předávacího protokolu, odečtu měřidel a vyplnění formuláře pro převod energií na nového uživatele.

6. INFORMAČNÍ POVINNOST

 

Realitní kancelář ani realitní makléři neodpovídají za újmu, která vznikne v případě,
že třetí osoba zamlčela či uvedla nepravdivé údaje ohledně právního nebo faktického stavu nemovitosti. Klient bere na vědomí, že v případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

7. AML

 

Realitní kancelář je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají mimo jiné povinnost provést identifikaci, případně i kontrolu klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Dojde-li mezi realitní kanceláří klientem – spotřebitelem - ke sporu, má klient právo na mimosoudní řešení sporu. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Potřebné podrobnosti k postupu při mimosoudním řešení sporů jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 11. 2019.