Obchodní podmínky Home Sweet Home

 1. Pojmy

  Realitní kanceláří Home Sweet Home se rozumí každá fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je na základě smlouvy o frančíze smluvně oprávněna k využívání systému Home Sweet Home. Každá realitní kancelář Home Sweet Home je nezávisle vlastněna a provozována.

  Realitním makléřem se rozumí osoba vyškolená v rámci systému Home Sweet Home, nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti zprostředkování obchodu a služeb s realitami, která je smluvně zavázána k některé z realitních kanceláři Home Sweet Home a na základě smlouvy s ní je oprávněna k užívání systému Home Sweet Home.

  Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které některá z realitních kanceláří Home Sweet Home anebo některý z realitních makléřů poskytují realitní služby.

  Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování realitních služeb (zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti) uzavřená mezi konkrétní realitní kanceláří Home Sweet Home a klientem.

 2. Etický kodex

  Realitní kanceláře Home Sweet Home a jejich realitní makléři postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem Home Sweet Home.

 3. Odměna

  Za poskytování realitních služeb náleží realitním kancelářím Home Sweet Home a jejich realitním makléřům odměna (provize) stanovená ve smlouvě o zprostředkování. Realitní kancelář Home Sweet Home a její realitní makléři jsou povinni bez vyžádání klienta vystavit a předat mu řádný daňový doklad o vyúčtování odměny (provize), který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH, pokud je realitní kancelář Home Sweet Home plátcem DPH. Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje Minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

 4. Úschovy peněz a depozitní účty

  Realitní kanceláře Home Sweet Home a jejich realitní makléři jsou oprávněni nabízet klientům pouze notářskou či advokátní úschovu kupní ceny nemovitostí doporučenou centrálou Home Sweet Home. Realitní kanceláře Home Sweet Home mají povinnost vést samostatný bankovní účet, na kterém jsou skládány prostředky klientů.

 5. Stav nemovitosti

  Realitní kanceláře Home Sweet Home ani jejich realitní makléři neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti.

 6. Informační povinnost

  Realitní kanceláře Home Sweet Home a jejich realitní makléři po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně informují klienta o stavu objednaných služeb.

 7. Reklamace

  Realitní kanceláře Home Sweet Home jsou povinni se vždy řídit Reklamačním řádem Home Sweet Home a jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

 8. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu

  Realitní kanceláře Home Sweet Home a jejich makléři jsou povinni mít pojištění odpovědnosti za škodu. Případná škoda, kterou by realitní kancelář Home Sweet Home či její makléři způsobili na majetku klienta v průběhu obchodní transakce, je kryta tímto pojištěním.

 9. Identifikační povinnost

  Realitní kanceláře Home Sweet Home jsou v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.Facebook  Twitter