Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPR

Provozovatel internetových stránek www.homesweethome.cz, společnost homesweethome.cz, s.r.o., IČ: 27656497, se sídlem Praha – Bubeneč, Čs. armády 345/6, PSČ 16000, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při kontaktování Správce prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách Správce, budou zpracovány za účelem uzavření zprostředkovatelské smlouvy o zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitostí, a souvisejících smluv (rezervační smlouva, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu, nájemní smlouva apod.), a jejich dalšího plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění zprostředkovatelské smlouvy a souvisejících smluv založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění zprostředkovatelské smlouvy a souvisejících smluv (rezervační smlouva, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního podílu, nájemní smlouva apod.), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
  • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Michaelu Czismárovou, e-mail: michaela.csizmarova@homesweethome.cz, tel. +420 608 444 030. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Zpět na seznam aktualit


Facebook  Twitter